Kymijärvi

Kymijärvi on suhteellisen kookas (6,74 km2), mutta suurimmaksi osaksi hyvin matala. Syvin kohta on 10,06 m. Alasenjärven vedet laskevat Kymijärveen Potilanjokea pitkin ja Kymijärvestä vedet jatkavat Nastolan Kärkjärven kautta kohti Kymijokea. Järvi sijaitsee Lahden kaupungin alueella.

Välttävässä ekologisessa tilassa oleva Kymijärvi on Lahden seudun järvistä heikkokuntoisin. Kymijärveen laskevien jokien ja ojien vedenlaadun seurantatulosten (vv. 2008-2016) mukaan kuormituksen nykytasoksi arvioitiin 720 kg fosforia ja 14 500 kg typpeä vuodessa. Pinta-alaan suhteutettuna voimakkainta kuormitus oli maatalousvaltaisimmissa uomissa.

Kymijärvellä on tehokalastettu kolmen vuoden ajan. Koekalastuksen perusteella kalaston ekologinen tila onkin kohentunut välttävästä tyydyttäväksi vuoteen 2012 verrattuna. Kymijärven kuhakanta lisääntyy luontaisesti ja on poikkesforisisältö vastaa noin puolta järven ulkoisesta fosforikuormituksesta.

Koekalastuksen perusteella hoitokalastus näyttää lisänneen kuhakannan tuottavuutta ja parantaneen kalaston ekologista tilaa. Kymijärven vedenlaatu on pysynyt välttävässä tilassa, eikä selvää kohenemista ole havaittu suhteellisen vähäisestä ulkoisesta kuormituksesta huolimatta.

Potentiaalisia kuormituksen vähentämiskohteita ovat ainakin Tiiranmäen alueen liittäminen viemäriverkostoon sekä maatalouden vesiensuojelun tehostaminen. Kariston alueiden hulevesiratkaisut ovat osoittautuneet onnistuneiksi, koska alueilta tuleva kuormitus todettiin vähäiseksi

Lahden ympäristöpalveluiden Kymijärven kuormitus- ja kalastoraportit 2016 ovat oikeassa sivupalkissa.

 

Jaa