Neuvonantajaryhmä

Neuvonantajaryhmä toimii säätiön hallituksen tieteellisenä neuvonantajana, arvioi eri kunnostus- ja hoitomenetelmien käytettävyyttä, seuraa ja arvioi Puhdas Vesijärvi -ohjelman toteutuksen tuloksia, antaa konkreettisia toimenpidesuosituksia ja käsittelee hallituksen pyynnöstä säätiön rahoituspäätöksiin liittyviä kysymyksiä.

Neuvonantajaryhmän jäsenet:

Prof. Timo Huttula

Dos. Timo Huttula toimii valtakunnallisesti SYKEn Vesikeskuksen tutkimuspäällikkönä Jyväskylän toimipaikasta käsin. Toimipaikan tutkijat toimivat aktiivisessa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston vesi- ja vesistötutkijoiden kanssa. Huttula on erityisesti perehtynyt vesistöjen fysikaalisiin ilmiöihin ja tehnyt tutkimuksia myös Vesijärvellä (mm. lauhdevesien leviäminen Enonselällä 2006).

Prof. Jukka Horppila

Helsingin yliopiston limnologian mvs. professori. Teki väitöskirjansa Vesijärven ravintoverkkokunnostuksesta ja sen vaikutuksista (1994) ja on sen jälkeen ollut mm. Hiidenveden kunnostusprojektin päätutkija ja tieteellinen johtaja.

Limnologi Juha Keto

Lahden kaupungin Vesijärveen liittyvien tutkimus-, kunnostus- ja hoitotoimien erityisasiantuntija.

FT Janne Salminen

Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitoksen koulutusjohtaja ja Lahden alueen ympäristöklusterin johtoryhmän jäsen. Ollut tutkijana mm. Suomen ympäristökeskuksessa.

Prof. Jouko Sarvala

Turun yliopiston akvaattisen ekologian professori. Sarvala on kansallisesti ja kansainvälisesti erittäin arvostettu vesi- ja vesistöekologian asiantuntija ja mm. Köyliönjärven ja Säkylän Pyhäjärven kunnostus- ja hoitoprojektien tieteellinen johtaja.

Prof. Pertti Vakkilainen

Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen professori. Johtanut mm. kaupunkien hulevesiin ja niiden vesistöongelmiin liittyviä tutkimushankkeita.

Tutkija Jukka Ruuhijärvi

Jukka Ruuhijärvi toimii tutkijana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Evon toimipaikassa. Hän on osallistunut Vesijärven kunnostuksen ja sen vaikutusten tutkimuksiin vuodesta 1987. Jukka Ruuhijärven erikoisalaa ovat hoitokalastuksen vaikutukset, petokalojen, erityisesti kuhan, istutukset ja kalastuksen ohjaus sekä järvien ekologinen luokittelu kalaston perusteella. Hän on vetänyt jo kahden vuosikymmenen ajan Vesijärven kalaston seurantaa verkkokoekalastuksin sekä kalastuksen ja saaliiden tilastointia kalastustiedustelujen perusteella.

PhD (Loughborough University of Technology, UK) Anne Ojala

Anne Ojala on toiminut vuodesta 1996 alkaen Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitoksella ensin yliassistenttina ja vuodesta 2002 lähtien yliopistonlehtorina. Hänen erityisosaamisensa liittyy ravintoverkkojen toimintaan ja hiilen merkitykseen ekosysteemissä. Vesijärven hoidon kannalta erityisen mielenkiintoista on hänen ns.
mikrobioravintoverkkojen toimintaan liittyvä osaamisensa.

Emer.prof. Kalevi Salonen

Kalevi Salonn työskentelee Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella. Hänen keskeisimmät tutkimuskohteensa ovat liittyneet hiilen määritysmenetelmiin, humusaineiden merkitykseen järviekosysteemeissä, vesieliöiden vuorokautisiin vaelluksiin sekä talven limnologiaan. Viimeksi mainitussa aihepiirissä hänen työnsä painopiste on tällä hetkellä Vesijärvellä.