Hulevesitarkkailu

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta peräisin olevia sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä.
Hulevedet sisältävät luonnonhuuhtoumaa enemmän ravinteita, bakteereja ja ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Nämä ravinteet ja epäpuhtaudet ovat peräisin muun muassa laskeumasta, liikenteestä, eläinten jätöksistä ja rakennusten materiaalien korroosiosta.
Hulevedet kuormittavat erityisesti aivan Lahden kaupungin tuntumassa sijaitsevaa Enonselkää, jonne purkautuu yli 40 hulevesiviemäriä. Hulevesiä ei käsitellä ennen niiden laskua järveen lukuun ottamatta hiekan keruuta sadevesikaivoista.

Hulevesien seuranta

Vuonna 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut seurasi järjestelmällisin näytteenotoin Lahden suurimpia Vesijärveen purkautuvia hulevesiviemäreitä. Hulevesien kerääntymisalueilla oli vilkkaasti liikennöityjä katuja, pysäköintialueita, liike-, hallinto- ja asuinrakennuksia sekä viheralueita. Näytesarjaan sisältyi keväällä lumensulamisjakso ja koko avovesikausi lokakuuhun asti. Osa viemäreistä oli kuitenkin hetkittäin kuivia kesän aikana ja tällöin näytteitä ei saatu.

Ravinnekuormitusarvot laskettiin hulevesiviemäreiden mallinnettujen virtaamatietojen ja kertanäytteiden avulla. Enonselän eteläosaan laskevista kolmesta päähulevesiviemäristä tuleva fosforikuormitus oli vuonna 2009 noin 150 kg eli 1.1 % fosforin vuotuisesta kokonaiskuormituksesta Vesijärveen (13 920 kg). Vastaava typpikuorma oli noin 2195 kg eli 0,6 % typen kokonaiskuormituksesta (360 200 kg vuodessa). Hulevesien ravinnepitoisuudet olivat korkeimmillaan huhtikuun alussa, jolloin hulevedet koostuivat lähinnä lumen sulamisvesistä. Paavolan suunnan hulevesinäytteessä oli toukokuun puolivälissä suuri määrä ulosteperäisiä streptokokkeja, mikä ilmentää jäteveden pääsyä hulevesiviemäriin.

Todellisuudessa Vesijärveen kohdistuva hulevesikuormitus on suurempi, sillä tässä tutkimuksessa seurattiin kolmea suurinta hulevesiviemäriä. Laskennallisesti määritettynä koko Lahden kaupungin Vesijärven valuma-alue (32 km2) huomioiden hulevesien mukana Enonselälle tulee noin 990 kg fosforia ja noin 14200 kg typpeä vuodessa.

 

Lahden kaupungin hulevesiohjelma (linkki) valmistui vuonna 2012. Se on laadittu tarpeesta kehittää selkeä toimintamalli hulevesien hallintaan. Ohjelman avulla pyritään selventämään ja vahvistamaan hulevesien kanssa tekemisissä olevien viranomaisten yhteistyötä sekä välittämään tietoa hulevesien merkityksestä kaikille kaupungin suunnitteluprosessin osapuolille, päättäjille ja asukkaille.